top of page

BETA

Pencil with Eraser

Startup Investing Masterclass

เรียนรู้เรื่องลงทุนสตาร์ทอัพอย่างมืออาชีพ เพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนในยุคดิจิทัล

ในยุคดิจิทัล สตาร์ทอัพกลายเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญ การลงทุนในสตาร์ทอัพจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างผลตอบแทนสูง

bottom of page